Na slědach Krabata - Wutrobnje witajće do dwurěčneje Łužicy
Auf den Spuren des Krabat - Herzlich Willkommen in der zweisprachigen Lausitz

Stawizny Serbow dožiwić

Po dokónčenju přetwara a wobnowjenju doma mjez lětami 2000 a 2002 prezentuje muzej swoje stajne wustajency w štyrjoch wotrězkach

  • stawizny Serbow wot spočatka hač do přitomnosće
  • žiwjenje a kultura
  • rěčne literarne wuwiće
  • serbske tworjace wuměłstwo

We wosebitych wustajencach předstaja so serbske wuměłcy ze swojimi twórbami. W swjedźenskej žurli wotměłaja so koncerty, wědomostne a kulturne zarjadowanja. Filmy wo serbach kaž tež zynkonošaki z rěčnymi a hudźbnymi přikładami móža so wužiwać. Tohorunja poskića so wjedźenja a wosebite programy.

Sorbisches Museum / Serbski muzej
Ortenburg 3 - 5 / Hród
02625 Bautzen / Budyšin
Telefon: 03591/ 424 03
Telefax: 03591/ 424 25
E-Mail: sm[at]sorbisches-museum.de
Internet: http://www.museum.sorben.com

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow  
Partnerojo: